Arbeidsmigranten in Meierijstad

maandag 6 mei 2019

Maak er werk van! Huisvesting arbeidsmigranten in Meierijstad
Het aantal arbeidsmigranten dat in Nederland, Noord-Brabant en de gemeente Meierijstad werkt
groeit. Dit is mede het gevolg van de groeiende economie en de vele vacatures. Er is sprake van
vergrijzing en ontgroening (afname aandeel jongeren in de bevolking). Arbeidsmigranten zijn van
essentieel belang voor de economische groei binnen de gemeente.
De groei van het aantal arbeidsmigranten heeft geleid tot een tekort aan huisvesting, waardoor er
ongewenste situaties ontstaan. Om deze ongewenste situatie tegen te gaan en de economische
groei te stimuleren is er beleid opgesteld voor huisvesting van arbeidsmigranten binnen de
gemeente Meierijstad. Hierbij is nadrukkelijk ook oog voor de maatschappelijke impact.
Dit beleid gaat hoofdzakelijk over de short stay (maximaal anderhalf jaar).
Een projectgroep bestaande uit gemeente, werkgevers (POM en ZLTO), uitzendorganisaties,
woningbouwcorporaties en politie stelden dit beleid op en hebben dit als een advies voorgelegd
aan het college. Het college heeft dit advies overgenomen en legt dit voor aan de gemeenteraad
(commissievergadering 23 mei, raadsvergadering 6 juni).
In de voorbereiding sprak de projectgroep onder meer uitgebreid met de arbeidsmigranten zelf
(ook op locatie), de wijk- en dorpsraden, en (agrarische) bedrijven.
Meierijstad kenmerkt zich als een gemeente met veel industrie en land- en tuinbouw. Economische
ontwikkeling is een van de pijlers in het collegeprogramma van Meierijstad.
Het advies luidt in hoofdlijn:
 Zorg voor voldoende huisvesting voor de shortstay (doelstelling 2000 – 2500 extra bedden
in de komende 5 jaar).
 Ontlast hiermee de reguliere arbeidsmarkt en voorkom illegale situaties
 De voorkeur gaat hierbij uit naar grootschalige voorzieningen op locaties aan de rand van
bedrijventerreinen.
 Daarnaast adviseert de projectgroep om ook in het buitengebied grootschalige
voorzieningen voor de huisvesting van arbeidsmigranten voor de agrariër mogelijk te maken. Dit om de agrariër te stimuleren/ niet te belemmeren in de groei van zijn of haar
bedrijf.
 Short stay in de kernen blijft wel mogelijk, maar beperkt.
 Zorg voor betere controle, bijvoorbeeld door een contactpersoon namens de
huisvesters/werkgevers voor iedere huisvestingslocatie als aanspreekpunt voor de
omgeving en de arbeidsmigrant.
 Betrokken partijen ondertekenen een convenant met (regionale) afspraken met
werkgevers, huisvesters en woningcorporaties over o.a. huisvesting en registratie van
arbeidsmigranten. Ook pakken ze gezamenlijk een signalerende functie om strijdige
gevallen te ontdekken en te handhaven.
Een vervolgstap is om te kijken naar mid- en longstay, waarbij aspecten zoals integratie en
communicatie een rol spelen. Onder integreren wordt verstaan dat de arbeidsmigranten zich
wegwijs kunnen maken en dat zij zelfredzaam zijn in de gemeente Meierijstad. De gemeente
Meierijstad wil de arbeidsmigranten helpen om hierin een basis te leggen, het is aan de
arbeidsmigrant zelf om dit verder op vrijwillige basis op te bouwen.

31 december 2019
Dorpsraad Wijbosch is een dynamische organisatie die opkomt voor de belangen voor inwoners in Wijbosch. Hierbij ligt de nadruk op ontwikkelingen en leefbaarheid van wonen, werken, zorg en welzijn,... Lees meer
1 november 2019
HALLOWEEN IN WIJBOSCH AL EEUWEN OUD   Bredasche Courant Staats-, letterkundig- en wetenschappelijk Nieuwsblad Zaterdag 3 mei 1834   Het volgende, uit Schijndel onlangs ons toegezonden, hebben wij uit... Lees meer
1 november 2019
Bart van Rooij heeft in opdracht van de Dorpsraad Wijbosch een fantastische film gemaakt omtrent de herdenking van 75 Bevrijden en herdenken Wijbosch. Bekijk hier de film:  https://youtu.be/... Lees meer
14 oktober 2019
LEZINGEN Dirk Paagman en Erwin Jansen zullen resp. op 14 en 21 oktober in het Spectrum om 20:00 uur, een lezing houden over de bevrijdingsmaanden september en oktober 1944 waarbij de 501 PIR en de... Lees meer
14 september 2019
Paal & pop Dit jaar anders dan u van ons verwacht. Vrijdag, een avond extra vermaak om al vast in de stemming te komen voor de zaterdag, het WK Paalklimmen. Vrijdag 13 september de aftrap ,bij... Lees meer

Agenda

zondag 8 december 2019