Ratten in Wijbosch

dinsdag 19 maart 2019

Zoals u kunt zien heb ik al verschillende meldingen gemaakt bij de gemeente en bij het KAD over de ratten plaag die heerst in wijbosch.
Wij hebben zelf grijze maar ook zwarte ratten gevangen. En juist de zwarte zijn ziekte verspreiders.
De gemeente gaat nu aktie ondernemen.
Maar willen jullie de folder van het KAD verspreiden.
En de mensen vooral waarschuwen om niet de vogels te voeren en nergens eetafval of dieren voer te laten slingeren.
Anders wordt het steeds erger. De sloot langs de eerdsebaan zit vol met rattenholen.

Corrie van Geffen
Riet str 49
0735474322

Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD)
Het KAD is het landelijke centrum waar u terecht kunt met vragen over de preventie en bestrijding
van plaagdieren. In uw geval wordt dit gefaciliteerd door uw gemeente. Uw gemeente werkt
namelijk samen met het KAD voor het in behandeling nemen van meldingen van ratten en om
adviezen te verstrekken bij vragen met betrekking tot plaagdieren.
De gemeente
De gemeente tracht door middel van preventie de overlast van plaagdieren zo veel mogelijk te
voorkomen en biedt haar inwoners de mogelijkheid gratis informatie en advies in te winnen bij het
KAD. Meldingen zorgen er voor dat ingeval van overlast, deze in een vroegtijdig stadium wordt
gesignaleerd. Dit betekent niet dat de gemeente op iedere melding actie onderneemt, de
verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij de eigenaar of de verhuurder van een woning. Wij
hopen dan ook dat onderstaand advies u helpt bij het oplossen van de overlast.
Het KAD registreert alle meldingen. Wanneer hieruit blijkt dat er sprake is van overlast in de
openbare ruimte of van grensoverschrijdende overlast, dan zal het KAD de gemeente adviseren in de
te ondernemen stappen. Mocht onderstaand advies geen of onvoldoende resultaat opleveren,
verzoeken wij u contact op te nemen met het KAD.
Ratten
Als burgers in Nederland overlast ondervinden van ratten, wordt dit meestal veroorzaakt door de
bruine rat (Rattus norvegicus) of de zwarte rat (Rattus rattus). De bruine rat heeft zich over geheel
Nederland verspreid, de zwarte rat daarentegen komt nagenoeg alleen voor in Noord Limburg en
Oost Brabant en in de havengebieden van onder andere Rotterdam en Amsterdam.
Ratten zijn zogeheten cultuurvolgers. Dit betekent dat daar waar mensen zijn, ook ratten zijn. Ratten
maken onderdeel uit van de (stads)natuur en onze omgeving. We moeten er echter voor zorgen dat
de populatie niet zo groot wordt dat zij voor overlast zorgt. Hier kunnen we als mens zelf iets aan
doen. Vaak ongemerkt, creëert de mens namelijk zelf een situatie welke ideaal is voor ratten, denk
hierbij aan voedselaanbod, schuilgelegenheid en warmte. Wanneer ratten in de omgeving aanwezig
zijn waar bovengenoemde factoren aanwezig zijn, zullen ze zich in de omgeving blijven ophouden en
zich voortplanten.
Leefwijze en ontwikkeling
bruine rat:
De bruine rat is een cultuurvolger en heeft een bijzonder groot aanpassingsvermogen, kan uitstekend
graven, zwemmen en klimmen. De reuk is het belangrijkste zintuig. Meest ’s-nachts actief. Bruine
ratten zijn alleseters met voorkeur voor het beste wat voorhanden is.
zwarte rat:
De zwarte rat komt veel voor op agrarische bedrijven maar kunnen ook in stedelijk gebied
voorkomen. De zwarte rat is een uitstekende klimmer en springer, graaft en zwemt zelden. De reuk is
het belangrijkste zintuig. Ze zijn erg argwanend en vooral ’s-nachts actief. De zwarte rat is een
alleseter met een sterke voorkeur voor granen, zaden en vruchten.
Preventie en bestrijding
Voor particulieren zijn in Nederland geen chemische bestrijdingsmiddelen (biociden) toegelaten om
ratten te bestrijden. Bestrijdingsmiddelen zijn slecht voor het milieu, kunnen resistentie veroorzaken
evenals doorvergiftiging naar dieren die vergiftigde ratten eten. Mede daarom is preventie van
ratten van groot belang. Dit houdt in dat:
 openingen in woningen en gebouwen dienen te worden dichtgemaakt tot een maximale opening
van 0,5 cm.;
 riolen dienen geen gebreken te vertonen (bruine rat);
 houd ruimten en omgeving schoon;
 onderhoud erven, terreinen en walkanten;
 dichte begroeiing tegen gebouwen voorkomen;
 afval opbergen in goed afgesloten containers;
 voedsel dient onbereikbaar te zijn voor ratten;
 schuilplaatsen moeten worden voorkomen;
 huisdieren (voedsel) in tuinen, fruitbomen of notenbomen (ook fruit en vruchten op de grond) zijn
vaak voedselbronnen en daarmee oorzaak van aanwezigheid van ratten.
Mocht ondanks het treffen van preventieve maatregelen, bestrijding van ratten noodzakelijk zijn, kan
dit het beste gebeuren met behulp van (klap)vallen. Deze dienen te worden geplaatst op de
looppaden van ratten, zodanig dat ze onbereikbaar zijn voor andere dieren of kinderen, bijvoorbeeld
in een speciaal hiervoor bestemde rattenkist. Ratten zijn argwanend ten aanzien van alles wat binnen
het leefgebied gebeurd, zo ook het plaatsen van klemmen. Start daarom met pre-baiting. Dit
betekent het plaatsen van voer. Wanneer ze hier vertrouwen in hebben zullen ze hier komen eten.
Dit kan enkele dagen duren. Wanneer de plek op een gegeven moment goed bezocht wordt, kan het
voer worden vervangen door een klem. Wanneer op de klem wat pindakaas wordt aangebracht zult
u snel resultaat hebben. Klemmen dienen te worden vastgezet ter voorkoming dat, een rat die niet
direct door de klem is gedood, met klem en al verdwijnt. Gevangen ratten kunnen worden afgevoerd
in een afvalcontainer. Ook keutels dienen te worden verwijderd om eventuele herbesmetting snel te
signaleren.
Probeer zo veel mogelijk als collectief te handelen, informeer buren of ook zij overlast ervaren en
onderneem gezamenlijk actie.
Veiligheidsmaatregelen
Draag bij het verwijderen van ratten uit klemmen handschoenen en een mondkapje, ook bij het
verwijderen van uitwerpselen.
Determinatie
Voor het treffen van de juiste maatregelen is het van belang te weten om welke rattensoort het gaat.
Twijfelt u daarover, dan kan het KAD een rol spelen bij het bepalen daarvan aan de hand van
uitwerpselen en/of foto’s.

14 oktober 2019
LEZINGEN Dirk Paagman en Erwin Jansen zullen resp. op 14 en 21 oktober in het Spectrum om 20:00 uur, een lezing houden over de bevrijdingsmaanden september en oktober 1944 waarbij de 501 PIR en de... Lees meer
14 september 2019
Paal & pop Dit jaar anders dan u van ons verwacht. Vrijdag, een avond extra vermaak om al vast in de stemming te komen voor de zaterdag, het WK Paalklimmen. Vrijdag 13 september de aftrap ,bij... Lees meer
30 juni 2019
Graag willen wij jullie informeren over de opstart van walking korfbal bij t Braakske in het Wijbosch. Gezien de historie van het korfbal in Schijndel/Eerde hebben wij gekozen om na de succesvolle... Lees meer
13 juni 2019
Naar aanleiding van de vraag over de hoge snelheid op de Eerdsebaan in de Openbare Dorpsraad vergadering van 4 juni, heeft een medewerker van team verkeer besloten om een matrixbord aan deze weg te... Lees meer
6 mei 2019
Na inventarisatie woningbouwplannen verstevigt Meierijstad haar regierol Meierijstad presenteert een totaal overzicht van álle lopende woningbouwplannen voor Meierijstad: locatie, koop of huur en... Lees meer

Agenda

18
oktober
vrijdag 18 oktober 2019
woensdag 23 oktober 2019
zaterdag 26 oktober 2019