Ratten in Wijbosch

dinsdag 19 maart 2019

Zoals u kunt zien heb ik al verschillende meldingen gemaakt bij de gemeente en bij het KAD over de ratten plaag die heerst in wijbosch.
Wij hebben zelf grijze maar ook zwarte ratten gevangen. En juist de zwarte zijn ziekte verspreiders.
De gemeente gaat nu aktie ondernemen.
Maar willen jullie de folder van het KAD verspreiden.
En de mensen vooral waarschuwen om niet de vogels te voeren en nergens eetafval of dieren voer te laten slingeren.
Anders wordt het steeds erger. De sloot langs de eerdsebaan zit vol met rattenholen.

Corrie van Geffen
Riet str 49
0735474322

Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD)
Het KAD is het landelijke centrum waar u terecht kunt met vragen over de preventie en bestrijding
van plaagdieren. In uw geval wordt dit gefaciliteerd door uw gemeente. Uw gemeente werkt
namelijk samen met het KAD voor het in behandeling nemen van meldingen van ratten en om
adviezen te verstrekken bij vragen met betrekking tot plaagdieren.
De gemeente
De gemeente tracht door middel van preventie de overlast van plaagdieren zo veel mogelijk te
voorkomen en biedt haar inwoners de mogelijkheid gratis informatie en advies in te winnen bij het
KAD. Meldingen zorgen er voor dat ingeval van overlast, deze in een vroegtijdig stadium wordt
gesignaleerd. Dit betekent niet dat de gemeente op iedere melding actie onderneemt, de
verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij de eigenaar of de verhuurder van een woning. Wij
hopen dan ook dat onderstaand advies u helpt bij het oplossen van de overlast.
Het KAD registreert alle meldingen. Wanneer hieruit blijkt dat er sprake is van overlast in de
openbare ruimte of van grensoverschrijdende overlast, dan zal het KAD de gemeente adviseren in de
te ondernemen stappen. Mocht onderstaand advies geen of onvoldoende resultaat opleveren,
verzoeken wij u contact op te nemen met het KAD.
Ratten
Als burgers in Nederland overlast ondervinden van ratten, wordt dit meestal veroorzaakt door de
bruine rat (Rattus norvegicus) of de zwarte rat (Rattus rattus). De bruine rat heeft zich over geheel
Nederland verspreid, de zwarte rat daarentegen komt nagenoeg alleen voor in Noord Limburg en
Oost Brabant en in de havengebieden van onder andere Rotterdam en Amsterdam.
Ratten zijn zogeheten cultuurvolgers. Dit betekent dat daar waar mensen zijn, ook ratten zijn. Ratten
maken onderdeel uit van de (stads)natuur en onze omgeving. We moeten er echter voor zorgen dat
de populatie niet zo groot wordt dat zij voor overlast zorgt. Hier kunnen we als mens zelf iets aan
doen. Vaak ongemerkt, creëert de mens namelijk zelf een situatie welke ideaal is voor ratten, denk
hierbij aan voedselaanbod, schuilgelegenheid en warmte. Wanneer ratten in de omgeving aanwezig
zijn waar bovengenoemde factoren aanwezig zijn, zullen ze zich in de omgeving blijven ophouden en
zich voortplanten.
Leefwijze en ontwikkeling
bruine rat:
De bruine rat is een cultuurvolger en heeft een bijzonder groot aanpassingsvermogen, kan uitstekend
graven, zwemmen en klimmen. De reuk is het belangrijkste zintuig. Meest ’s-nachts actief. Bruine
ratten zijn alleseters met voorkeur voor het beste wat voorhanden is.
zwarte rat:
De zwarte rat komt veel voor op agrarische bedrijven maar kunnen ook in stedelijk gebied
voorkomen. De zwarte rat is een uitstekende klimmer en springer, graaft en zwemt zelden. De reuk is
het belangrijkste zintuig. Ze zijn erg argwanend en vooral ’s-nachts actief. De zwarte rat is een
alleseter met een sterke voorkeur voor granen, zaden en vruchten.
Preventie en bestrijding
Voor particulieren zijn in Nederland geen chemische bestrijdingsmiddelen (biociden) toegelaten om
ratten te bestrijden. Bestrijdingsmiddelen zijn slecht voor het milieu, kunnen resistentie veroorzaken
evenals doorvergiftiging naar dieren die vergiftigde ratten eten. Mede daarom is preventie van
ratten van groot belang. Dit houdt in dat:
 openingen in woningen en gebouwen dienen te worden dichtgemaakt tot een maximale opening
van 0,5 cm.;
 riolen dienen geen gebreken te vertonen (bruine rat);
 houd ruimten en omgeving schoon;
 onderhoud erven, terreinen en walkanten;
 dichte begroeiing tegen gebouwen voorkomen;
 afval opbergen in goed afgesloten containers;
 voedsel dient onbereikbaar te zijn voor ratten;
 schuilplaatsen moeten worden voorkomen;
 huisdieren (voedsel) in tuinen, fruitbomen of notenbomen (ook fruit en vruchten op de grond) zijn
vaak voedselbronnen en daarmee oorzaak van aanwezigheid van ratten.
Mocht ondanks het treffen van preventieve maatregelen, bestrijding van ratten noodzakelijk zijn, kan
dit het beste gebeuren met behulp van (klap)vallen. Deze dienen te worden geplaatst op de
looppaden van ratten, zodanig dat ze onbereikbaar zijn voor andere dieren of kinderen, bijvoorbeeld
in een speciaal hiervoor bestemde rattenkist. Ratten zijn argwanend ten aanzien van alles wat binnen
het leefgebied gebeurd, zo ook het plaatsen van klemmen. Start daarom met pre-baiting. Dit
betekent het plaatsen van voer. Wanneer ze hier vertrouwen in hebben zullen ze hier komen eten.
Dit kan enkele dagen duren. Wanneer de plek op een gegeven moment goed bezocht wordt, kan het
voer worden vervangen door een klem. Wanneer op de klem wat pindakaas wordt aangebracht zult
u snel resultaat hebben. Klemmen dienen te worden vastgezet ter voorkoming dat, een rat die niet
direct door de klem is gedood, met klem en al verdwijnt. Gevangen ratten kunnen worden afgevoerd
in een afvalcontainer. Ook keutels dienen te worden verwijderd om eventuele herbesmetting snel te
signaleren.
Probeer zo veel mogelijk als collectief te handelen, informeer buren of ook zij overlast ervaren en
onderneem gezamenlijk actie.
Veiligheidsmaatregelen
Draag bij het verwijderen van ratten uit klemmen handschoenen en een mondkapje, ook bij het
verwijderen van uitwerpselen.
Determinatie
Voor het treffen van de juiste maatregelen is het van belang te weten om welke rattensoort het gaat.
Twijfelt u daarover, dan kan het KAD een rol spelen bij het bepalen daarvan aan de hand van
uitwerpselen en/of foto’s.

5 mei 2019
– De gemeente Meierijstad roept u op om mee te vlaggen op 4 en 5 mei dit weekend. Op 5 mei 2019 start de viering van 75 jaar bevrijding van Brabant. Ook in Meierijstad wordt daar uitgebreid aandacht... Lees meer
12 maart 2019
Beste wijkraad, beste dorpsraad, Bomenbeleid In 2019 stellen we het bomenbeleid voor Meierijstad op. En omdat bomen een grote impact op de leefomgeving van eenieder hebben, willen wij graag met u in... Lees meer
1 maart 2019
Dit 4 jaarlijks regionaal woonwensen onderzoek start in februari 2019. De gemeente onderzoekt samen met de corporaties de woonwensen van haar inwoners. Bent u tevreden over uw huidige woning? Of... Lees meer
23 februari 2019
75 jaar geleden begon de bevrijding van Brabant in wat nu de gemeente Meierijstad is. Veghel en Sint-Oedenrode werden als eerst bevrijd. In de weken daarna volgde Schijndel. Deze aangrijpende periode... Lees meer
22 februari 2019
Wijbosch schrikt van ‘onzalig plan’ voor weg door Wijboschbroek WIJBOSCH - Een weg door het Wijboschbroek? Nooit van z'n leven, zegt waarnemend voorzitter Jack van Zutphen van de dorpsraad in... Lees meer

Agenda

13
september
vrijdag 13 september 2019
zaterdag 28 september 2019
vrijdag 11 oktober 2019
18
oktober
vrijdag 18 oktober 2019
woensdag 23 oktober 2019