Woonvisie Meierijstad

maandag 6 mei 2019

Na inventarisatie woningbouwplannen verstevigt Meierijstad haar regierol
Meierijstad presenteert een totaal overzicht van álle lopende woningbouwplannen voor Meierijstad:
locatie, koop of huur en aantal woningen zijn voor álle 13 kernen in kaart gebracht. Het betreft
plannen die vastgesteld zijn, in procedure gebracht, of in ontwikkeling zijn. Deze Inventarisatielijst
Woningbouwplannen wordt voortaan jaarlijks geactualiseerd en gepubliceerd.
In 2018 heeft de raad de Woonvisie al vastgesteld. De opgave die daaruit voortvloeit, is dat er tot
2028 nog 3.940 woningen aan de bestaande woningvoorraad toegevoegd moeten worden.

Inhaalslag
Wethouder van den Bogaard geeft aan dat in de eerste 2 jaar na de fusie een bovengemiddeld aantal woningen gerealiseerd is en Meierijstad al met een inhaalslag bezig is: “Met de Inventarisatielijst Woningbouwplannen beschikken we over een instrument dat inzicht geeft; hoe staan we ervoor en in hoeverre halen we met de plannen op die lijst onze opgave? Op dit moment blijken er ruim voldoende plannen te zijn om de komende 10 jaar de achterstand in woningbouw geheel weg te werken én in de toekomstige behoefte te voorzien. In ieder geval wat betreft de aantallen voor de komende 10 jaar hebben we rekenkundig gezien geen nieuwe plannen nodig. Maar nu komt het er op aan dat het de goede plannen zijn en dat deze aansluiten op de behoefte per kern en voor het totaal. Want die verdeling is nu behoorlijk uit balans; een tekort aan plannen in Keldonk, Nijnsel, Olland en Schijndel. En te veel plannen in Boerdonk, Boskant, Erp, Mariaheide en Veghel.”
Werken aan een toekomstbestendige woningvoorraad
Sinds haar aantreden draagt het College van B&W uit dat ze wil bouwen in álle kernen van Meierijstad zodat inwoners de mogelijkheid hebben hun concrete woonbehoefte te kunnen vervullen. Maar óók wil ze een toekomstbestendige, duurzame woningmarkt creëren.
De kwalitatieve inventarisatie die vorig jaar in goede samenwerking met de dorpsraden is gehouden geeft in alle kleine kernen eenzelfde beeld: er is een tekort aan (betaalbare)woningen voor starters en senioren. Ook op langere termijn (2040) is er vooral behoefte aan woningen voor kleine huishoudens en ouderen. Het aantal gezinnen neemt niet toe.
Regie op woningbouwontwikkeling 10 kleine kernen
De woningbehoefte in de kleine kernen is relatief beperkt; dat maakt het nóg belangrijker aan te sluiten bij de specifieke, kwalitatieve behoefte (type woningen, locatie, prijsklasse, doelgroep). Meierijstad kiest daarom voor meer regie op de woningbouw in de kleine kernen. Nieuwe maatregelen zijn:
 Per kern worden (enkele) projecten geprioriteerd; zowel bestuurlijk als ambtelijk gaat vanaf nu álle inzet naar die projecten zodat kans op realisatie zo groot mogelijk is.
 Tot 2021 worden geen nieuwe principeverzoeken in behandeling genomen voor de kernen waar al een overschot aan plannen is, tenzij ze voldoen aan een set van beoordelingscriteria.
 Op twee momenten in het jaar worden de nieuw binnengekomen principe-verzoeken integraal beoordeeld: het gaat dan om wat het beste plan is in plaats van ‘’wie het eerst komt het eerst maalt’.
De wethouder vindt het niet meer dan logisch dat de gemeente regie voert: “Als we het namelijk aan de markt overlaten, worden er met name plannen ontwikkeld voor een deel van de actuele vraag in combinatie met de hoogste winstmarge (duurder koopsegment). Dat sluit niet aan bij de specifieke vraag die er in de kleine kernen ligt, onze wens om tot realisatie te komen en ook niet op de woningbehoefte op termijn. En dat laatste is van éssentieel belang voor de leefbaarheid en toekomst van de kleine kernen en om toekomstige leegstand te voorkomen. Bovendien leiden teveel plannen tot concurrentie in afzet en daarmee stagnatie in de bouwproductie; en dat is nou net wat we niet willen voor onze inwoners.”
Daarom zet Meierijstad een strategie in van maatwerk in elke kern. Soms is dat herprogrammeren (met ontwikkelaar sturen op ander type woningen), soms aanjagen (initiatiefnemer van locatie die snel te ontwikkelen is, stimuleren tot voortgang), soms prioriteren (bij meerdere geschikte locaties met passend woonprogramma keuze maken welk plan eerst gaat) of versnellen (gemeente zet meer druk op ontwikkelaar om tot realisatie te komen).
Afronding Herijkingsproces: 3 grote kernen
Voor elk van de kleine kernen is dus een strategie uitgezet. Binnen het lopende Herijkingsproces van alle woningbouwplannen worden nu de plannen voor de drie grote kernen (Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel) nog bekeken in relatie tot de kwalitatieve opgaven die er voor Meierijstad in zijn geheel liggen.
Ná de Herijking neemt het College een besluit over de strategie voor de 3 grote kernen; Ook daarvoor geldt, met het oog op een toekomstbestendige woningvoorraad, dat woningplannen meer in balans gebracht moeten worden met de veranderende kwalitatieve woningbehoefte.

17 april 2020
Heeft u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft laat het ons weten! op 06 2626 2346 of info@wijbosch.com
10 april 2020
Vrijwilligers gezocht voor het rondbrengen van bossen bloemen namens Laverhof bij de cliënten die thuiszorg ontvangen. In het kader van samenwerking tussen Laverhof en Dorpsraad Wijbosch is deze... Lees meer
29 februari 2020
Teken jij ook de petitie?       Werkgroep 'Handen af van Wijboschbroek .  heeft deze petitie aangemaakt voor  Gemeente Meierijstad Ben je tegen windmolens, velden met zonnepanelen en een weg door het... Lees meer
29 februari 2020
Beste vrijwilliger van Meierijstad, Vrijwilligers zijn enorm belangrijk in onze samenleving. Er gebeurt in Meierijstad ontzettend veel dankzij mensen als hen, die zich vrijwillig inzetten voor hun... Lees meer
31 januari 2020
'Werkgroep Behoud/bescherming Wijboschbroek en buitengebied Wijbosch' Meierijstad in de rij voor 500 ha zonneparken? Windmolenpark Wijboschbroek? Een weg in Wijbosch Broek? Verkorte procedures? Deze... Lees meer

Agenda