VOG Verklaring Omtrent Gedrag (gratis)

Aanleiding:

Dorpsraad Wijbosch heeft met JVW Wijbosch op 24-11 2015 en 21 maart 2017 gesproken over de veiligheid van de minderjarigen en kwetsbare mensen bij de diverse activiteiten. Zij spraken af om een werkgroep samen te stellen om beleid te maken en de procedure te starten voor de invoering van een gratis VOG (verklaring omtrent gedrag) van de vele vrijwilligers.

In haar vergadering van 21 november 2017 heeft de Dorpsraad Wijbosch besloten het advies van de werkgroep over te nemen en een VOG verplicht te stellen voor alle vrijwilligers van de Dorpsraad. Op 22 januari 2018 zal zij in haar openbare vergadering de intentieverklaring officieel tekenen als start van de uitvoering van het beleid.

 

VERKLARING OMTRENT GEDRAG: BIJDRAGE AAN VEILIGE OMGEVING

In Nederland doen ruim twee miljoen mensen vrijwilligerswerk met kinderen. De staatssecretarissen Teeven (VenJ) en Van Rijn (VWS) vinden het van groot belang dat kinderen in Nederland veilig kunnen sporten en spelen. Op de eerste plaats zijn vrijwilligersorganisaties zelf verantwoordelijk voor een veilig klimaat op de sport- of hobbyclub, maar de overheid kan dit stimuleren.

Om de clubs te ondersteunen heeft de rijksoverheid diverse instrumenten ontwikkeld waarmee het vrijwilligerswerk aantoonbaar veiliger wordt. Zo kunnen organisaties al enige tijd gebruik maken van gedragsregels uit de toolkit  'In veilige handen'. Daarnaast is enkele maanden geleden een registratielijst gelanceerd, waarop vrijwilligers die tuchtrechtelijk zijn gesanctioneerd kunnen worden geregistreerd. Dit moet voorkomen dat vrijwilligers met verkeerde bedoelingen shoppen tussen verschillende clubs of verenigingen.

Gemeente Meierijstad
 

Naar aanleiding van vragen vanuit de Raadscommissie en vanuit de Raad heeft het College in de Raadsvergadering van 22 juni 2017 nogmaals de toezegging gedaan nader onderzoek te doen naar het toepassen van VOG-verklaringen voor vrijwilligers bij verenigingen en stichtingen. Startup project gemeente: Bedenk een manier die bestuurders helpt de drempel te nemen om hun organisatie aan te melden en gebruik te maken van de Regeling Gratis VOG voor Vrijwilligers.

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het justitiële verleden van iemand geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.  Duidelijk dient te zijn dat het afgeven van een VOG nog geen 100% zekerheid verschaft.

Vertrouwenspersonen

De werkgroep VOG van de Dorpsraad Wijbosch is bezig met enkele kandidaten voor de vertrouwensfunctie. Zij zijn bezig met de functie inhoud en samenwerking met de politie. Begin 2018 zal de Dorpsraad Wijbosch hieromtrent een besluit nemen.

BijlageGrootte
PDF icon Gedragscode Vrijwilligers356.06 KB
PDF icon Meldprotocol vrijwilligers368.21 KB
PDF icon Intentieverklaring741.85 KB

Agenda