Woonservice Wijbosch 1.0

 Project:Woonservice en digitaal dorpsplein Wijbosch

Versie: 1.2

Datum: 16 november 2013, Auteur:Frank Mulkens

Inhoud

1. Inleiding

Dit plan van aanpak beschrijft kort en krachtig de stappen die genomen moeten worden
om te bereiken dat de Woonservice Wijbosch in combinatie met het digitaal dorpsplein wordt vormgegeven.

Doelstellingen; richt zich op de inwoners, organisaties, vrijwilligers en verenigingen van Wijbosch

 1. De dorpraad geeft met het project informatie en advies de inwoners van Wijbosch informatie en advies op de gebieden Wonen, Welzijn, Zorg en Inkomen.
 2. Via het project informatie en advies stimuleert de dorpraad ontmoeting en zelfredzaamheid onder de inwoners van Wijbosch.
 3. De dorpsraad wil via de pilot Schijndel Ontmoet, in Wijbosch het digitaal dorpsplein ontwikkelen en realiseren, waardoor via moderne kanalen inwoners van Wijbosch, informatie en advies ontvangen op de gebieden Wonen, Welzijn Zorg en Inkomen.
 4. Via het digitaal dorpsplein stimuleert de dorpraad ontmoeten en zelfredzaamheid onder de inwoners van Wijbosch. 
 5. Via het project dagbesteding Wijbosch worden kwetsbare mensen die in een isolement dreigen te geraken, 2 dagdelen per week dagbesteding aangeboden in het dorpscentrum. In principe mag iedereen daaraan deelnemen.
 6. Door de opzet van een talentenbank en later een dorpscoöperatie wil de dorpsraad de burgers (vragers en       vrijwilligers) onderling verbinden rondom de burger, die dicht bij huis behoefte heeft aan betaalbare praktische hulp, dichtbij op velerlei terreinen.
 7. Met de opzet van een eetpunt stimuleert de dorpsraad het ontmoeten van inwoners onderling.
 8. Door het aanbieden van de mogelijkheid tot het houden van afscheidsbijeenkomsten n.a.v. het overlijden van een dierbare, kunnen inwoners in eigen dorp afscheid nemen van een dierbare..

2. Project Informatie en advies

 • Inzet van gastvrouwen en gastheren in de Schakel en aan de keukentafel
  De inwoners worden ondersteund in hun zelfregie met actuele informatie en advies in maatwerk: in dorpscentrum en aan huis.
 • Ouderen en matelzorgers worden aan internet gekoppeld: informatie, advies en en ontmoeting. Internet beidt mogelijkheden  informatie op  een eenvoudige manier naar de burger toe te krijgen en biedt mogelijkheden tot contactlegging met de omgeving.
 • Wijbosch ontmoet elkaar: straat- en buurtgewijs worden inwoners benaderd en wordt de vraag geinventariseerd. Ontmoeting wordt gestimuleerd.

3. Ontwikkeling digitaal dorpsplein: Wijbosch ontmoet elkaar

-           Via internet wordt op een gebruiksvriendelijke wijze informatie aangeboden en mogelijkheden tot contactlegging met de omgeving aangeboden.

 • Met de inrichting van een talentenbank op maat voor de schaal van Wijbosch, worden talenten van inwoners 'om niet' aan elkaar gekoppeld door uitruil van elkaars talenten.

4. Dagbesteding

Aanbieden van dagbesteding in de Laverhof/de Schakel 2 dd. per week.
De dorpsraad organiseert deze i.s.m. Welzijn de Meierij, die hiervoor opdracht heeft gekregen van de gemeente Schijndel.

5. Dorpscoöperatie

Vraag en aanbod onder inwoners worden aan elkaar gekoppeld via de coöperatie. Er zijn tweeledige gebruikers aan te wijzen:

 • de vrager, de burgers die dicht bij huis behoefte hebben hebben aan betaalbare praktische   hulp in en om huis op gebieden als: boodschappenhulp, formulieren invullen, klusjes, schoonmaak, reparaties etc.
 • de aanbieder: uitkeringsgerechtigden en mensen in een kwetsbare positie door middel van vrijwilligerswerk, een steun in de rug geven om zelfregie ter hand te nemen.

6. Realiseren eetpunt

Een werkgroep bestaande uit Wijbossche inwoners gaat de mogelijkheden van het eetpunt in Laverhof in kaart brengen, waar nodig verruimen en aanbieden aan de inwoners.

7. Gelegenheid voor afscheidsbijeenkomsten in dorpshuis

Een werkgroep bestaande uit Wijbossche inwoners gaat de mogelijkheid realiseren om afscheidsbijeenkomsten te houden in het dorpscentrum n.a.v. het overlijden van een dierbare.

8. Organisatie

Opdrachtgever: Bestuur Dorpsraad Wijbosch

Stuurgroep

Het algemeen bestuur van de dorpsraad  fungeert als stuurgroep

Projectleider: Frank Mulkens

Financieel controller: Carool Korsten

Ondersteuning, ontwikkeling en technische input (ICT): Jack van Zutphen

 

Agenda